Створення: 15.03.2017

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду – 15/03/17

Рiшенням загальних зборiв вiд 15.03.17 з результатами голосування „за” – 100% гол. та „проти” – 0 гол. прийняте рiшення про припинення ПрАТ «Скадовська ХСФ» (далi ПрАТ) у зв’язку з перетворенням у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Скадовська харчосмакова фабрика» (далi ТОВ). Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТОВ є менш витратною, нiж АТ. Активи та зобов’язання ПрАТ повнiстю переходять до реорганiзованого ТОВ. Розмiр статутного капiталу ТОВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПрАТ – 179350грн., склад учасникiв ТОВ дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПрАТ станом на день затвер-дження установчих документiв створюваного ТОВ. Обмiн акцiй ПрАТ на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПрАТ обмiнюється на зобов’язання про видачу частки в статутному капiталi ТОВ на суму 0,25грн. Тим же рiшенням призначено комiсiю з припинення до закiнчення реорганiзацiї: голова комiсiї – директор ПрАТ Афанасiадi Вiталiй Миколайович; член комiсiї – головбух ПрАТ Бабенко Лариса Миколаївна; визначений порядок та термiни подання вимог кредиторами – заявлення кредиторами вимог до ПрАТ приймаються протягом 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення про припинення. Вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цiнними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов’язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.