Створення: 20.01.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Афанасiадi Вiталiй Миколайович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Скадовська харчосмакова фабрика"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00380238
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Скадовський район
        Поштовий індекс 75700
        Населений пункт м.Скадовськ
        Вулиця, будинок вул.Комсомольська, б.9
        Міжміський код, телефон та факс (05537) 5-35-64, (05537) 5-35-64
        Електронна поштова адреса емітента dmitry@askad.net
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднiапери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що то не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно родних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня в зв'язку з тим, що в звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулись через вiдсутнiсть Копiя протоколу загальних зборiв емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Скадовська харчосмакова фабрика"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 012621
   Дата видачі 21.11.2000
   Орган, що видав свідоцтво Скадовська районна державна адмiнiстрацiя Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 179350.00
   Сплачений статутний капітал 179350.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Скадовське безбалансове вiддiлення № 8 фiлiї "Вiддiлення Промiнвестбанку в м.Херсон_
   МФО банку 352286 Рахунок 26008301751890
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.41.0 ВИРОБНИЦТВО НЕОЧИЩЕНОЇ ОЛIЇ ТА ЖИРIВ
   15.87.0 ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩIВ
   15.82.0 ВИРОБНИЦТВО СУХАРIВ, ПЕЧИВА, ПИРОГIВ I ТIСТЕЧОК З ТРИВАЛИМ ТЕРМIНОМ ЗБЕРIГАННЯ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   За звiтний перiод середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) - 11; середня численнiсть позаштатних працiвникiв (осiб) - 0; численнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0; чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0; Фонд оплати працi.за 2010 рiк складає 127,9 тис.грн., фонд оплати працi зменшився в порiвняннi з попереднiм роком на 8,1 тис.грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента не здiйнювалася.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у 2009р. та у звiтному 2010 роцi, дивiденди не нараховувались.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   17.11.2010
   2
   1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 р.
   2. Звiт наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 р., розподiлу прибутку та балансу товари-ства за 2009 р.
   4. Переобрання органiв управлiння та контролю товариства.

   Загальнi збори, призначенi на 17.11.2010р., не вiдбулись у зв'язку iз вiдсутнiстю кворуму. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Бабенко Лариса Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Ревiзор  Кравченко Людмила Iванiвна  МР № 072471, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.12.2003 д/н 0 0.00000000000%
   Голова Наглядової ради  Афанасiадi Оксана Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 25.11.2010 162 066 22.59074435461% 162 066 
   Член наглядової ради  Афанасiадi Марiя Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 22.02.2011 64 482 8.98829105102% 64 482 
   Усього   364 544 50.81460830778 % 364 544 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Афанасiадi Вiталiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1959
   Освіта Вища, Бiлгородський технологiчний iнститут будiвельних матерiалiв.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Таврiйськi свинi", головний iнженер.
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Призначений на посаду 27 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Бабенко Лариса Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1964
   Освіта Середньо-спецiальна, Харкiвський облiково-кредитний технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Укртелеком", бухгалтер
   Опис Має повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту та внутрiшнiх положень товариства. Винагороду на займанiй посадi отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кравченко Людмила Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 072471, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.12.2003
   Рік народження 1956
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Скадовська ХСФ", касир
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана 27 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Афанасiадi Оксана Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1964
   Освіта Вища, Державний педагогiчний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Скадовська гiмназiя №1, завуч.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду завуча Скадовської гiмназiї №1. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана 27 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Афанасiадi Марiя Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1973
   Освіта Вища, Херсонський державний аграрний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана 27 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 07.11.2006 211 034 29 211 034 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 25.11.2010 162 066 23 162 066 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 11.01.2011 137 996 19 137 996 0 0 0
   Усього  511 096 71 511 096 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, вул. М.Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2572
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
   Міжміський код та телефон (0552) 47-04-22
   Факс д/н
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) "Скадовська ХСФ заснована в 1899 роцi. З 1991 року перейшла на роботу на основi орендного порядку, створивши орендне пiдприємство. 1996 року в процесi приватизацiї фабрика була реорганiзована в ВАТ "Скадовська ХСФ".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом "ВАТ "Скадовська ХСФ" складається з таких структурних пiдроздiлiв
   - безалкогольний цех
   - кондитерський цех
   - майонезний цех
   - маслоцех
   - мех група
   Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй ВАТ "Скадовська ХСФ" не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до встановлених нормативiв бухгалтерського облiку, вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р. та Положення бухгалтерського облiку в Українi.
   Облiкова полiтика ведеться вiдповiдно чинного Законодавства України, з 01.01.04 року з застосуванням 25 стандарту.
   Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю з 1992 року.
   Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством.
   Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини.
   Запаси облiковуютьс за собiвартiстю.
   Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ вiдповiдно постанов державних органiв.
   Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Скадовська харчосмакова фабрика"
   за 2010 рiк.

   Для ДК ЦПФР
   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 28 квiтня 2011р.

   Згiдно договору № 23-ОАО вiд 18.04.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 18 по 28 квiтня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Скадовська ХСФ" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Скадовська харчосмакока" (скорочена назва - ВАТ "Скадовська ХСФ");
   - КОД за ЄДРПОУ - 00380238;
   - Мiсцезнаходження - м. Скадовськ, вул. Комсомольська, 9;
   - Зареєстровано Скадовською районною держадмiнiстрацiєю 21.11.2000р.,
   - Основний вид дiяльностi - виробництво нерафiнованої олiї та жирiв.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року;
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк.;
   - Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк;
   - Звiт про власний капiтал за 2010 рiк;
   - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк.
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання х оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591, та вищезазначеного договору на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Скадовська ХСФ" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського обiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк частково автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (станд7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi П(С)БО № 7).
   Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства, Тис. грн.:
   Рахунок Сальдо по Д-ту Сальдо по Д-ту
   на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть)
   № Назва
   10 Основнi засоби (рядок 031 балансу), в т. ч.: 944,0 925,6
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 557,0 557,0
   104 Машини та обладнання 314,0 295,6
   105 Транспортнi засоби 47,0 47,0
   106 Iнструменти, прилади та iнвентар 26,0 26,0
   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 818,5 тис. лишкова вартiсть - 107,1 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 88 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   3. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   4. Аудит бухгалтерського облiку запасiв та готової продукцiї.
   Балансова (облiкова) вартiсть запасiв та готової продукцiї у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: Група На кiнець року, тис. грн.
   Виробничi запаси (рядок 100 балансу) в т. ч.: 59,2
   - сировина i матерiали 18,2
   - купiвельнi напiвфабрикати 16,0
   - паливо 1,0
   - тара i тарнi матерiали 14,0
   - будiвельнi матерiали 2,0
   - запаснi частини 4,0
   - малоцiннi та швидкозношуванi предмети 4,0
   Готова продукцiя (рядок 130 балансу) 14,7
   Облiк запасiв та готової продукцiї Пiдприємство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi (П(С)БО № 9).
   Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.
   5. Аудит дебiторської заборгованостi.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:
   Класифiкацiя На кiнець року , тис. грн. На кiнець року, %
   Всього (рядок 161 балансу), в т. ч.: 85,9 100
   До 1-го року 1,9 2
   Бiльше нiж 1 рiк 84 98
   Бiльше нiж 3 роки - -
   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк в основному вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   6. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 0,4 тис. грн. у вiдповiдностi до облiкових даних на дату балансу 31.12.2010р.
   7. Аудит власного капiталу.
   Власний капiтал ВАТ по розмiру не вiдповiдає вимогам чинного Законодавства. Згiдно ст.155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства, тобто згiдно п.4 ПСБО-2 розмiр власного капiталу, повинна бути не менстатутного капiталу. Власний капiтал (чистi активи) на 31.12.2010р. становить 139,6 тис. грн., в т.ч.:
   - статутного капiталу - 179,3 тис. грн., подiленого на 717 400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - додатково вкладеного капiталу - 320,0 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (359,7) тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до статутного капiталу ВАТ на кiнець звiтного
   року на 39,7 тис. грн. нижче встановленого ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України мiнiмального рiвня.
   8. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та налiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р. - 122,6 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 55,9 .;
   - з бюджетом - 20,6 тис. грн.;
   - зi страхування - 5,7 тис. грн.;
   - з оплати працi - 26,2 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 14,2 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   9. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ВАТ здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та Головнiй книзi, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам.
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за 2010 рiк склала 140,2 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   10. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО № 16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 8-го та 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконання робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, Головна книга, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та Головнiй книзi, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   11. Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповi-
   дають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2010 рiк становить 63,7 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.


   12. Аналiз основних показникiв фiнанiтностi ВАТ.
   Фiнансовий стан ВАТ "Скадовська ХСФ" характеризується наступними основними показниками:
   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,03 0 >0
   2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 2,4 1,3 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) 0,7 0,5 >0,5
   4.Коефiцiент покриття зобов'язань власним
   капiталом (структури капiталу) 0,4 0,9 <1
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 203,0 139,6 >179,3
   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк свiдчить про достатню платiжну спроможнiсть пiдприємства та оптимальне спiввiдношення власного капiталу до наявних зобов'язань в структурi залучених коштiв. При цьому, вартiсть чистих активiв по вiдношенню до статутного капiталу ВАТ на кiнець звiту на 39,7 тис. грн. нижче встановленого ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України мiнiмального рiвня.
   13. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
   Будь-якi дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ВАТ "Скадовська ХСФ" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно ч. I ст. 41 Закону "Про
   цiннi папери та фондовий ринок" в звiтному 2010 роцi в емiтента не виникали. У зв'язку iз чим, особлива iнформацiя про емiтента згiдно вказаної статтi Закону в звiтному роцi не подавалась.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевiрки фiнансова звiтнiсть ВАТ "СкаХСФ" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр активiв, зобов'язань та капiталу пiдприємства станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.



   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання "ВАТ Скадовська ХСФ виробляє такi види продукцiї:
   - квас
   - рослинна олiя
   - макуха
   Основними ринками збуту ВАТ Скадовська ХСФ є м.Скадовськ та Скадовський район.
   Значний вплив на розвиток галузi має збiльшення цiн на стровину та енергоносiї.
   Основним конкурентом пiдприємства є ЗАТ "Чумак".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання активiв за звiтнiй перiод не було. Вiдчудження основних засобiв за звiтнiй перiод не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть пiдприємства знаходиться у значнiй залежностi вiд стану економiки в країнi, а також вiд купiвельної спроможностi населення, його рiвня життя
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством сплаченi штрафи: за порушення податкового законодавства в розмiрi 20,0 грн., за несвоєчасну сплату комунального податку в розмiрi 5,05 грн., за забруднення навколишнього середовища - 2,74 грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Ведеться робота з залучення додаткових джерел обiгових коштiв, оскiльки наявної кiлькостi обiгових коштiв не достатньо для ефективної дiяльностi пiдприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На наступний рiк планується нарощування обсягiв виробництва квасу та мiнеральної води, а також розширення асортименту та збiльшення виробництва кондитерських та хлiбобулочних виробiв, оновлення технологiчного процесу за рахунок додатково залучених коштiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На дослiдження та розробки в звiтному роцi грошовi кошти не використовувались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   117.000   107.100   0.000   0.000   117.000   107.100
     — будівлі та споруди   93.000   83.100   0.000   0.000   93.000   83.100
     — машини та обладнання   22.000   22.000   0.000   0.000   22.000   22.000
     — транспортні засоби   1.000   1.000   0.000   0.000   1.000   1.000
     — інші   1.000   1.000   0.000   0.000   1.000   1.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   117.000   107.100   0.000   0.000   117.000   107.100
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 925,6 тис. грн., знос становить 818,6 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу склав 88,43 вiдсотки. Обмежень на використання майна емiтента немає.



   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   139.600 203.000
   179.300 179.000
   179.300 179.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(139.600 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(179.300 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 20.600  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 102.000  X X
   Усього зобов'язань X 122.600  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та налiтичного Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р. - 122,6 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, робоуги - 55,9 тис. грн.;
   - з бюджетом - 20,6 тис. грн.;
   - зi страхування - 5,7 тис. грн.;
   - з оплати працi - 26,2 тис. iншi поточнi зобов'язання - 14,2 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Полотандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.200020. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 0 0
   3 2010 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Так  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Так     

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Ні  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) У зв'язку з прийняттям попереднiм рестратором рiшення про припинення реєстраторської дiяльностi.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не прийнятий. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Скадовська харчосмакова фабрика" За ЄДРПОУ 00380238
   Територія 75700, Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Комсомольська, б.9 За КОАТУУ 6524710109
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 15.41.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75700, Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Комсомольська, б.9
   Середня кількість працівників 11
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 117.0 107.1
   — Первісна вартість 031 944.0 925.6
   — Знос 032 827.0 818.5
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 117.0 107.1
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 73.0 59.2
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 14.7
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 84.0 85.9
   — первісна вартість 161 84.0 85.9
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.0 0.1
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8.0 1.8
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 2.0 0.4
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
   Усього за розділом ІІ 260 167.0 162.1
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 284.0 269.2

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 179.0 179.3
   Додатково вкладений капітал 320 320.0 320.0
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -296.0 -359.7
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 203.0 139.6
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 11.0 7.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 45.0 55.9
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 11.0 20.6
   — зі страхування 570 5.0 5.7
   — з оплати праці 580 8.0 26.2
   Інші поточні зобов'язання 610 1.0 14.2
   Усього за розділом IV 620 70.0 122.6
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 284.0 269.2
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2009 р. зменшилась на 14,8 тис. грн. та становить 269,2 тис.грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу Необоротнi активи, встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 9,9 тис.грн. Усього необоротних активiв на кiнець звiтного перiоду облiковується на суму 107,1 тис.грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р., на 4,9 тис. грн.(з 167,0 тис. грн. на початок звiтного перiоду до 162,1 тис. грн. на кiнець). Оборотнi активи товариства складаються з виробничих запасiв - 59,2 тис.грн., готової продукцiї - 14,7 тис.грн., дебiторської заборгованостi за товари, роботи iпослуги - 85,9 тис.грн., дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 0,1 тис.грн., iншої поточної дебiторської заборгованостi - 1,8 тис.грн. та грошових коштiв в нацiональнiй валютi - 0,4 тис.грн.
   По першому роздiлу пасиву балансутва видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. зменшилася та склала на кiнець звiтного перiоду 139,6 тис. грн. Статутний капiтал у звiтному перiодi не змiнювався та становить 179,3 тис.грн. Розмiр непокритого збитку протягом звтного перiоду збiльшився та становить (-359,7) тис.грн.
   Сума поточних зобов'язань товариства, вiдображених в IV роздiлi пасиву балансу протягом звiтного року зросла та складає 122,6 тис. грн. Питому вагу у сумi зобов'язань становить кредиторська заборгованiсть 55,9 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 140.2 510.0
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 23.4 85.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 116.8 425.0
   Інші операційні доходи 040 110.4 0.0
   Інші звичайні доходи 050 9.5 14.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 236.7 439.0
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 14.7 0.0
   Матеріальні затрати 090 121.1 197.0
   Витрати на оплату праці 100 127.9 136.0
   Відрахування на соціальні заходи 110 47.6 54.0
   Амортизація 120 8.8 10.0
   Інші операційні витрати 130 9.7 46.0
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 0.0 0.0
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 0.0 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 300.4 443.0
   Чистий прибуток (збиток) 190 -63.7 -4.0
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 63,7 тис. грн. (у 2009 р. збиток складав 4,0 тис. грн.).
   Доходи товариства складаються з:
   чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї - 116,8 тис.грн.
   iнших операцiйних доходiв - 110,4 тис.грн.
   iнших звичайних доходiв (р. 50)- 9,5 тис. грн.
   Таким чином, чистi доходи товариства склали 236,7 тис. грн., що на 202,3 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 300,4 тис. грн., що на 142,6 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року.


  • Примітки