Створення: 06.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 14/04/2015

Приватне акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика» скликає збори акціонерів 14.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комсомольська, 9, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 08.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Крачехина В.Є.

Реєстрація учасників зборів 14.04.15 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 184/195.
 • Основні засоби 93/99.
 • Виробничі запаси 29/51.
 • Сумарна дбт заборгованість 60/57.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 0,7/0,2.
 • Власний капітал -295/-108.
 • Статутний капітал 179/179.
 • Непокритий збиток -795/-608.
 • Поточні зобов’язання 479/302.
 • Збиток -187/-147.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 45(2049) від 06.03.15.