Створення: 07.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 16/04/2014

Приватне акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика» скликає загальні збори акціонерів 16.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комсомольська, 9, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 16.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 195/282.
 • Основні засоби 99/104.
 • Запаси 25/29.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 54/59.
 • Нерозподілений прибуток (608)/(461).
 • Статутний капітал 179/179.
 • Поточні зобов’язання 276/218.
 • Збиток -147/-78.
 • Кількість акцій 717400/717400.
 • Чисельність працівників 11/16.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(1799) від 07.03.14.