Створення: 22.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/03/2016

Приватне акціонерне товариство «Скадовська харчосмакова фабрика» скликає збори акціонерів 23.03.2016 о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Скадовськ, вул.Комсомольська, 9, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 17.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Красьохіна В.Є.

Реєстрація учасників зборів 23.03.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 419/184.
 • Основні засоби 316/93.
 • Запаси 29/29.
 • Сумарна дбт заборгованість 55/60.
 • Грошові кошти 1/0,7.
 • Непокритий збиток -815/-795.
 • Власний капітал -72/-295.
 • Статутний капітал 179/179.
 • Поточні зобов’язання 490/479.
 • Збиток -20/-187.
 • Кільк. акцій 717400/717400.
 • Чисельність працівників 8/13.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетенью Цінні папери України» № 32(4320) від 22.02.16.